Suratlary gysyň

Ösen surat kompressory

Ösen jpg şekil kompressoryny ulanyp, şekiliň ululygyny we şekiliň hilini oflayn we onlaýn görnüşde optimizirläň.


*Gysyş üçin 10 sany surat goşup bilersiňiz.Suratlary nädip gysmaly?

1

Faýl goşmak üçin Faýl goşmak düwmesine basyň. Çäklendirilmedik faýllary goşup bilersiňiz.

2

Uploadüklenen suratyň göwrümini azaltmak üçin gysyş algoritmini başlamak üçin Kompressi başlamak düwmesine basyň. Durmak üçin elatyr düwmesine basyň.

3

Gysylan jpeg / gysylan png ýa-da gysylan suraty ýa-da suratlary göçürip almak üçin ýüklemek düwmesine basyň.

Iň oňat hilli JPG, GIF, PNG gysyp bilersiňiz. JPG, GIF we PNG ululygyny bir ýerde azaldyň.


Suratyň gysylmagy nähili işleýär?

Smartfon suratlaryňyz gaty köp ýer tutýar. Ine, olary nädip peseldip bileris.

Bu programma, her pikseli seljermek arkaly şekilleriň göwrümini azaldar. Synagymyz bilen, adaty suratlardan faýlyň ululygy 20% bilen 85% arasynda galdy. Surat kompressory, sanly suratlary gysmak we ölçemek, şeýle hem hakyky surat hiliňizi goramak üçin sanly suratlaryňyza aýratyn üns bermek üçin programma. Kompressorlarymyzda ýörite döredilen ösen surat ýitiriji gysyjy hereketlendirijiler we tehnologiýa bar.


Ine, bu programmanyň şekilleriň göwrümini azaltmaga nädip mümkinçilik berjekdiginiň mysaly.

Bu, suratlaryňyzyň näderejede optimallaşýandygyny görkezmek üçin diňe mysaldyr.

Suratyň gysylmagy nähili işleýär?

surat gysyşy, awtonom ilkinji web programmasydyr.

suratlary onlaýn we awtonom görnüşde gysmak ýeňil we güýçli şekil gysyş programmasydyr. Programma, hilini ýitirmek ýa-da ýitirilen gysyş ulanmak bilen suratlary kiçi göwrümli suratlara gysmaga mümkinçilik berer. Programmany enjamyňyza gurnap, awtonom görnüşde ulanyp bilersiňiz. Bu programmany Windows / Android / Apple / Linux enjamlaryňyza gurnap bilersiňiz. Bu programma, mugt töleg bolup, hiç hili töleg tölemeli däl. Suratlarymyzy programmamyz bilen gysmak, suratlaryňyzyň ýeňil, çalt ýüklenmegine we önümçilige taýýardygyny üpjün etmegiň ýönekeý usulydyr. PowerPoint prezentasiýasynda ähli suratlary nädip gysmaly. Surat işleýiş programmamyz, jpg faýl kompressoryny onlaýn mugt öwürmäge ýa-da suratlaryň ölçegini üýtgetmäge ýa-da jpg ululygyny azaltmaga kömek edip biler.


Biz hakda

Bir milliondan gowrak göçürip almak, gysyş programmasy internetde ýa-da internetde elýeterli iň meşhur şekil optimizasiýa programma üpjünçiligidir. Sanly suratlary saklamakda, ibermekde we paýlaşmakda millionlarça suratçylara, blogçylara, web ussatlaryna, kärhanalara ýa-da tötänleýin ulanyjylara kömek edýäris. Programma şekilleri çözýär ýa-da hilini ýitirmän şekil faýllaryny optimizirlemäge mümkinçilik berýän şekilleri has netijeli kodlaýar we täzeden kodlaýar. AI-ni HBO-nyň Silikon jülgesindäki ýaly şekil ululygyny azaltmak üçin ulanmaga synanyşýarys. Bu programma, haýal internet birikmelerinde suratlaryňyzy çalt ýüklär.

Available in langauge